Algemene Voorwaarden - Trayler

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Adverteerders Trayler B.V.

Artikel 1. Wie is Trayler B.V.?

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Trayler B.V.’ verstaan, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Trayler staat in het Handelsregister geregistreerd onder de naam ‘Trayler B.V.’ met KvK-nummer: 75907003.
 3. Trayler is te bereiken via de volgende contactgegevens:

e-mail: hq@trayler.nl

telefoon: 050 - 234 00 85

Btw-identificatienummer Nederland: INVULLEN

Artikel 2. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
 2. – Trayler: de Gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde: Trayler B.V.

- Adverteerder: iedere (rechts-)persoon, die met Trayler B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, ofwel: de klant.

- Dienst: De werkzaamheden die Trayler aanbiedt ofwel de opdracht die zij aanneemt, zoals o.a. maar niet geheel uitputtend, het inkopen of huren van (gedeelten van) trailers/vrachtwagens/trucks met als doel het aanbrengen van reclamestickers en/of reclamezeilen voor adverteerders en ervoor zorgen dat de trailers met deze reclame rondrijden.

- Overeenkomst: het contract in al haar vormen, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de huur en levering van Diensten van en aan Adverteerder.

- Trailer: het vervoermiddel waar Trayler een gedeelte van huurt voor de advertenties / reclame van Adverteerder, zoals trucks, vrachtwagens, trailers en andere vervoermiddelen. 

- Reclame: Alle advertentie- en bedrijfsuitingen die Adverteerder op de trailer aangebracht wil hebben middels stickers en/of zeilen. 

Artikel 3. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van Trayler en op Overeenkomsten, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, website, aanbiedingen, offertes en facturen van Trayler B.V.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Trayler in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Trayler en Adverteerder en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, door Trayler gebruikt materiaal bij de uitvoering van de Overeenkomst, pr-materiaal, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Trayler, en/of bij diegene van wie Trayler een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder Traylers toestemming de op de website of reclame vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 5. Offerte, Overeenkomst en inschakeling derden

 1. Bij aanbiedingen van Trayler garandeert Trayler niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Trayler hiertoe besluit zal hij dit onverwijld aan Adverteerder laten weten.
 2. Elk aanbod geschiedt onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle door Trayler verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
 4. Indien een aanbieding van Trayler niet binnen één kalendermaand (of, voor zover daarvan sprake is, de in die aanbieding e.d. expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een schriftelijke opdracht is gevolgd of door Adverteerder is bevestigd, is de aanbieding vervallen.

Artikel 6. Verplichtingen Adverteerder

 1. Adverteerder is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Trayler te verstrekken.
 2. Adverteerder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
 3. Stelt Adverteerder niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar of niet correct en loopt de uitvoering van de desbetreffende Dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Adverteerder.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 1. Trayler is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Adverteerder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 2. Adverteerder kan Trayler niet aansprakelijk stellen voor enige schade, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Trayler.
 3. De aansprakelijkheid van Trayler, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering per gebeurtenis.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Trayler in ieder geval beperkt tot een maximum van € 1000,- per gebeurtenis.
 5. Trayler is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, jegens of aan uitvoerende hulppersonen, werknemers of hulpmiddelen van Adverteerder.
 6. Trayler is niet aansprakelijk wanneer de reclame als aanstootgevend, kwetsend of schokkend wordt ervaren, deze verantwoordelijkheid ligt bij Adverteerder.
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid van Trayler strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Trayler.
 8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Adverteerder jegens Trayler meent te hebben, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Adverteerder  hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Trayler te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze vorderingsrechten komen te vervallen.
 9. Indien Trayler aansprakelijk wordt gesteld door derde(n) waar het gaat om vermeende schade die is toe te rekenen aan Adverteerder, meer in het bijzonder maar niet uitputtend bedoeld, wanneer Adverteerder jegens Trayler wanprestatie pleegt of in verzuim is, dan wordt Trayler gevrijwaard door Adverteerder hiervoor. 

Artikel 8. Klachtplicht

Klachten of betwistingen vanuit Adverteerder met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 9. Ontbinding, beëindiging en overmacht

 1. Overeenkomsten tussen Trayler en Adverteerder hebben een looptijd van 3 jaar, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, waarna door stilzwijgende verlenging de overeenkomst doorloopt voor onbepaalde tijd. Van rechtswege beëindiging na de eerste looptijd is dus geen sprake. 
 2. De Overeenkomst kan in de periode dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, niet tussentijds worden opgezegd door Adverteerder.
 3. Van een geldige beëindiging van de Overeenkomst vanuit Adverteerder is slechts sprake indien de opzegging of ontbinding de Trayler schriftelijk heeft bereikt. 
 4. Onverminderd de aan Trayler verder toekomende rechten is Trayler gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: 
 • Adverteerder in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;
 • Indien de onderneming dan wel haar aandeelhouders, van Adverteerder wijzigen of zij haar onderneming aan derden overdraagt;
 • Adverteerder in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van haar goederen en/of vermogen;
 • Omstandigheden welke niet aan Trayler te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, waaronder (maar niet geheel uitputtend) faillissement van de door Trayler ingeschakelde transportbedrijven.
 1. Trayler is in bovenstaande gevallen nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding. 
 2. De Adverteerder kan de overeenkomst niet opzeggen of ontbinden als er een prijswijziging door Trayler wordt doorgevoerd zoals een periodieke verhoging van tarieven op basis van de inflatie. Trayler heeft het recht om de tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage gelijk aan de CBS-consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. Als Trayler de tarieven indexeert, vindt dat plaats op 1 juli van dat jaar op basis van de gemiddelde inflatie in het voorgaande kalenderjaar.
 3. Indien Trayler (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Adverteerder jegens Trayler rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. 
 4. Indien Adverteerder om redenen de Overeenkomst niet kan nakomen of dit in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd en van de overeenkomst tussentijds af wil,  dient Adverteerder de schade van Trayler te vergoeden, zoals het positieve contractsbelang, kosten die Trayler uit hoofde van de Overeenkomst heeft gemaakt of nog zal moeten maken dan wel kosten die Trayler aan derden kwijt is voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 5. Trayler geeft geen garanties waar in Nederland de trailer(s) rijdt/rijden. 

Artikel 10. Betaling en boete

 1. De overeengekomen prijs is exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de (fatale) betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. 
 3. Adverteerder is niet gerechtigd betalingen op te schorten of te verrekenen.
 4. Indien binnen de betalingstermijn uit lid 2 geen betaling heeft plaatsgevonden, is Adverteerder van rechtswege in verzuim. Adverteerder is dan aan Trayler de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom.
 5. Bij facturatie van Adverteerder aan Trayler hanteert Trayler een betalingstermijn van 60 dagen. 
 6. Het is adverteerder niet toegestaan om tijdens de looptijd van deze overeenkomst en in een periode van vijf jaren na afloop van deze overeenkomst rechtstreeks contracten te sluiten met transporteurs die klant zijn bij Trayler. Dit geldt in de aanbiedingsfase, na het sluiten van de overeenkomst en tot 5 jaar na afloopt van de overeenkomst. Bij overtreding hiervan is adverteerder een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van € 8.000,- per gebeurtenis, per trailer. Trayler behoudt zich het recht voor om naast deze boete ook schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Verwerken van persoonsgegevens

 1. Indien Trayler bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Adverteerder persoonsgegevens verwerkt kan Adverteerder worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Trayler de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. 
 2. Trayler zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.
 3. De Privacyverklaring van Trayler B.V., zoals gepubliceerd op de website van Trayler B.V., is tevens onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen bestaande rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn dan wel de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen of Assen.
Scroll to Top